MAKLUMAT AM (GENERAL INFO)

 

TEMPOH MASA LATIHAN INDUSTRI

Diploma/Sarjana Muda : 12 Minggu / 3 bulan

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI
  • Mendedahkan para pelajar dengan pengalaman di alam pekerjaan  yang berkaitan dengan bidang pengajian (Teknologi Maklumat/ Multimedia/ Sains  Komputer/ Kejuruteraan Perisian/ Teknologi Rangkaian)
  • Memberikan pelajar peluang mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam kelas/kuliah/makmal melalui tugasan/projek yang berkaitan dengan bidang pengajian.
PERUBAHAN KOD SUBJEK

Pekeliling Bahagian Pengurusan Akademik (Bil 2 Tahun 2015) mencatatkan pertukaran kod subjek sebagaimana berikut:

DTSI 6004 ditukarkan menjadi TDLI 3014 dan DTSI 6006 ditukarkan menjadi TBLI 4026.

"Membentuk Insan Beradab dalam Era Teknologi Maklumat"