bootstrap responsive templates

Latihan Industri 
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat

Laman web Latihan Industri ini bertujuan memberikan maklumat dan panduan kepada pelajar-pelajar Fakulti Sains & Teknologi Maklumat (FSTM) yang akan menjalani latihan industri pada semester yang terakhir pengajian di FSTM. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, sila hubungi Ketua Koordinator Latihan Industri FSTM dengan segera.

TARIKH BERAKHIR LATIHAN INDUSTRI

SESI 2 2019 / 2020

Tarikh Mula Latihan Industri
Sesi I 2020/2021

Sila prihatin dan bersikap lebih proaktif dalam mendapatkan maklumat terkini berkaitan Latihan Industri FSTM.

TAKWIM LATIHAN INDUSTRI

Tarikh-Tarikh Penting Latihan Industri Sesi I 2020/2021

Taklimat Latihan Industri (29/November/2019)

Sesi taklimat ini WAJIB dihadiri oleh semua pelajar yang merancang untuk menjalani Latihan Industri pada sesi I 2020/2021. Borang Pendaftaran Latihan Industri akan diedarkan semasa sesi taklimat diberikan. Capaian Ke Group Whatsapp Khas LI akan diberikan semasa taklimat.

Pendaftaran Latihan Industri (Dateline akhir: 17/Dec/2019)

Pelajar yang merancang untuk menjalani Latihan Industri pada sesi I 2020/2021 WAJIB mendaftar Latihan Industri dengan menghantar borang pendaftaran bersama-sama dokumen sokongan kepada Ketua Koordinator LI FSTM. Dokumen sokongan tersebut adalah:
i. Struktur Pengajian / Program Structure
ii. Transkrip Separa / Partial Transcript 
iii. Laporan Perkembangan Akademik / Academic Progress Report.
iv. Resume / Curculum Vitae
v. Surat Permohonan Melakukan LI Di Luar Kawasan / Application Letter to Undergo LI Out of Designated Area (Jika Berkenaan)

Mendaftar Lokasi Latihan Industri 

Pelajar mesti mendaftarkan tiga (3) nama dan alamat organisasi sebagai cadangan di mana Latihan Industri akan diadakan (Klik pada button "Daftar Lokasi LI" di header Web. Pemilihan organisasi hendaklah menepati pengajian yang dilalui oleh pelajar samada di dalam bidang Multimedia, Pengaturcaraan, Rangkaian, Pembangunan Sistem dan Pangkalan Data atau mana-mana bidang yang berkaitan. Surat Pengesahan akan dikeluarkan kepada pelajar yang menepati syarat tersebut.

Menghantar Permohonan Latihan Industri ke Organisasi 

Pelajar yang telah mendapat Surat Pengesahan dari Ketua Koordinator Latihan Industri boleh menghantar permohonan menjalani Latihan Industri di Organisasi yang telah didaftarkan. Dokumen yang MESTI dikepilkan semasa permohonan ke organisasi adalah:
i. Surat atau Email Permohonan /application letter or email
ii. Resume / Curculum Vitae
iii. Transkrip Separa / Partial Transcript  
iv. Surat Pengesahan Pelajar KUIS / KUIS Student Verification Letter
v. Borang maklum balas Organisasi / Feedback Form

Keputusan Peperiksaan Sesi II 2019/2020 (10 April 2020)

Selepas keputusan diumumkan pelajar mesti menyemak keputusan yang diperolehi dan WAJIB memaklumkan kepada Ketua Koordinator LI FSTM sekiranya ada matapelajaran yang GAGAL.

Bermula Latihan Industri (05 Mei 2020)

Pelajar yang telah menerima makluma balas TERIMA dari organisasi akan memulakan Latihan Industri. Borang lapor diri hendaklah dihantar secara pos/email kepada Ketua Koordinator LI FSTM dalam tempoh 10 hari selepas melapor diri. Pelajar yang mendapat lebih dari 1 tawaran mesti menghantar surat penolakkan (Decline) kepada syarikat lain yang tidak dipilih.

Lawatan Penyelia Akademik (1 Jun - 30 Jun 2020)

Pelajar akan dilawati dan dinilai oleh Penyelia Akademik FSTM untuk melihat perkembangan pelajar di organisasi. Pelajar diwajibkan menyediakan perkara berikut semasa sesi lawatan:

i. Membentangkan (Slide) progres di organisasi
ii. Menunjukkan Buku Log yang telah disahkan penyelia syarikat
iii. Menunjukkan sebahagian  Laporan LI yang telah dihasilkan.
iv. Mencetak Borang penilaian penyelia FSTM & Syarikat untuk diisi penyelia (borang boleh dimuat turun dari laman web ini)

Tamat Latihan Industri (30 Julai 2020)

Pelajar akan menamatkan Latihan Industri yang dilalui dan menyiapkan segala Laporan dan Buku Log untuk diserahkan kepada Ketua Koordinator Latihan Industri

Penghantaran Laporan Akhir dan Buku Log Latihan Industri (tarikh akhir: 17 Ogos 2020)

Laporan akhir dan buku log yang telah siap dijilidkan hendaklah dihantar sama ada secara pos atau serahan tangan ke pejabat Ketua Koordinator Latihan Industri tidak lewat dari 17 Ogos 2020 bagi memudahkan urusan penyediaan markah akhir.

Fakulti Sains & Teknologi Maklumat, KUIS

HUBUNGI KAMI

Email: lifstm.kuis@gmail.com
             muizz@kuis.edu.my
Telefon (Pejabat): 03 8911 7000 (1123)
Mudah Alih: 0189899072 (Muizz Salleh)
Faks: 03 8925 4473

DAFTAR

Dapatkan maklumat dari kami secara berkala

BERHUBUNG DENGAN KAMI